Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Поняття суб'єкта господарського права» (ID:9501)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   10 кб.

§ 1. Поняття суб'єкта господарського права

Поняття суб'єкта господарського права обґрунтоване теорією господарського права, яка виходить з того, що
суб'єктами господарського права є учасники господарських відносин, тобто організації та їхні структурні
підрозділи. Окремі громадяни, якщо вони здійснюють підприємництво без створення підприємства, також мають
визнаватися суб'єктами господарського права, а не суб'єктами цивільного права, як вважалося раніше, хоча їхній
правовий статус потребує детального дослідження.

Серед організацій-суб'єктів господарського права можна виділити: а) організації, які у вигляді професійного
промислу виробляють і реалізують для суспільних (не власних) потреб продукцію, виконують роботи, надають
послуги; б) організації - споживачі результатів господарської діяльності; в) організації, що здійснюють
професійну управлінську діяльність в економіці.

Суб'єкти господарського права діють або як власники основних засобів виробництва (наприклад, кооперативи,
господарські товариства), або як господарюючі суб'єкти, засновані власниками (наприклад, державне
підприємство, приватне підприємство, підприємство, засноване кооперативом). Управлінські організації —
міністерства, відомства - законом визначені як уповноважені власником (власниками) органи (ст. 33 Закону «Про
власність», ст. 5 Закону «Про підприємства в Україні»).

Суб'єкти господарського права мають ряд ознак правосуб’єктності, закріплених господарським законодавством.

По-перше, ці суб'єкти мають певну організаційно-правову форму, в якій здійснюється господарська або
управлінська діяльність. Організаційно-правову форму можна визначити як передбачену або санкціоновану правом
організаційну структуру, в якій діє суб'єкт господарського права. Це або одна з форм підприємства, або
установа (наприклад, міністерство), або організація (наприклад, об'єднання громадян, яке є учасником
господарських відносин).

За загальним правилом, порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації окремих організаційних форм
суб'єктів господарського права визначається законодавством України (підприємства, об'єднання підприємств,
міністерства тощо). Крім того, підприємець має право вибору організаційно-правової форми свого підприємства.
Це може бути одна з передбачених законом форм, або навіть і не передбачена (наприклад, запозичена з-за
кордону). У цьому разі підприємець керується Законом «Про підприємництво» і своїм статутом.

Другою ознакою суб'єкта господарського права є те, що він має юридична відокремлене і закріплене за ним майно
у формі основних фондів, обігових коштів, інших цінностей. Тобто у майновому відношенні суб'єкт господарського
права є самостійним і не залежить у своїх рішеннях від засновників і учасників. Майно суб'єкта господарського
права відокремлюється і закріплюється за ним у правовій формі, елементами якої господарське право визначило
установчі документи (установчий договір, статут, акт про створення, положення) суб'єкта, самостійний або
зведений (для господарських об'єднань) баланс, який відображає вартість майна суб'єкта в цілому, поточний та
інші рахунки в банках.

Правом власності і господарським законодавством щодо управління майном визначається правовий титул, за яким
майно належить суб'єктові. Це може бути право власності, право повного господарського відання (зокрема, щодо
державних підприємств), право оперативного управління (щодо міністерств, інших державних установ і
організацій, що перебувають на державному бюджеті, щодо казенних підприємств), право оренди (орендні та інші
підприємства, утворені на базі орендованого майна).

Третьою, суто юридичною, ознакою суб'єкта господарського права є його господарська правосуб’єктність. Суб'єкт
господарського права має засновану на законі можливість набувати від свого імені майнові та особисті немайнові
права, вступати в зобов'язання, виступати у судових органах. Правосуб'єктність суб'єкта господарського права
доктринально визначається як господарська компетенція, тобто сукупність встановлених законодавством і набутих
у господарських правовідносинах прав і обов'язків. Суб'єкти господарського права (крім підрозділів організацій
та громадян-підприємців) є юридичними особами.

Отже, суб'єкти господарського права - це організації, які на основі юридичне відокремленого майна в межах
своєї господарської компетенції безпосередньо здійснюють господарську діяльність і використання її результатів
або управлінську діяльність в економіці.

§ 2. Види суб'єктів господарського права

Господарське законодавство і право регулює умови створення і діяльності різних видів суб'єктів. Кожен вид має
законодавче визначені назву і правове становище.

Класифікація суб'єктів господарського права на види здійснюється згідно з об'єктивним матеріальним критерієм.

Таким критерієм законодавець вважає зміст діяльності або функції суб'єкта, які він виконує в економічній
системі України.

З урахуванням особливостей функцій господарське законодавство визначає правове становище таких суб'єктів
господарського права, як: 1) підприємства та їхні структурні підрозділи; 2) об'єднання підприємств; 3)
фінансові та посередницькі інститути; 4) громадяни-підприємці; 5) органи державної виконавчої влади в
економіці. Крім того, у кожній з цих груп враховуються особливості правового становища окремих видів суб'єктів
господарського права.

Підприємства відповідно до їхніх функцій посідають головне місце в економіці. З урахуванням
соціально-економічної ролі підприємств законодавець кваліфікує їх як основну організаційну ланку народного
господарства України. Така кваліфікація обумовлена тим, що підприємство є господарською організацією,
господарюючим суб'єктом. Коротко підприємство визначається як господарюючий суб'єкт, що створюється для
здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку, який має необхідні для цього повноваження і
реєструється у визначеному законом порядку як комерційна юридична особа. Терміну підприємство в зарубіжному
комерційному праві відповідають поняття компанія або корпорація.

Суб'єктами господарської діяльності є також підрозділи підприємств (ст. 7 Закону «Про підприємства в Україні»)
та інших господарських організацій. Вони створюються самими організаціями для певної господарської діяльності.
Функції і компетенцію таких суб'єктів визначають підприємства у положеннях про них. Положення затверджують
органи управління організацій. Ці суб'єкти не реєструються як юридичні особи.

Другим видом суб'єктів господарського права є об'єднання підприємств, що визначається як господарська
організація, створювана на добровільних засадах двома і більше підприємствами з метою спільного виконання
делегованих учасниками виробничих, комерційних, наукових та інших визначених статутом (договором) функцій і
зареєстрована як юридична особа. Об'єднаннями, згідно із законодавством, є асоціації, корпорації, концерни,
консорціуми та інші виробничо-господарські комплекси. Специфічним видом господарського об'єднання є
промислово-фінансова група. Об'єднання підприємств створюється лише у тому випадку, якщо це не суперечить
антимонопольному законодавству України.

Третім видом суб'єктів господарського права е так звані фінансові і посередницькі інститути, що відносяться до
інфраструктури ринку. Загальна риса, яка їх об'єднує - обслуговування ринку. Фінансовий інститут можна
визначити як організацію, що засновується у формі акціонерного або іншого товариства і реєструється як
юридична особа, яка забезпечує функціонування ринків товарів і капіталів.

Такі акціонерні та інші господарські товариства здійснюють кредитування господарюючих суб'єктів, інвестування
об'єктів підприємництва та іншої діяльності, надають страхові, комерційні та посередницькі послуги. Назви цих
суб'єктів визначаються залежно від виду діяльності: банки, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, страхові
компанії (товариства), товарні та фондові біржі, довірчі товариства тощо.

Четвертим видом суб'єктів господарського права є громадяни-підприємці (громадяни України, іноземні громадяни,
особи без громадянства). Ці особи мають право здійснювати підприємницьку господарську діяльність у будь-яких
організаційних формах на їх вибір (ст. 6 Закону «Про підприємництво»). Зокрема, якщо діяльність фізичних осіб
здійснюється із залученням найманої праці, вона реєструється як приватне підприємство.

П'ятим видом суб'єктів господарського права є орган державної виконавчої влади, які здійснюють управлінську
діяльність в економіці (органи управління).

Види органів управління - суб'єктів господарського права системно визначені у Законі України від 18 лютого
1992р. «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності».
Це:

• центральні та місцеві органи державної виконавчої влади;

• представницькі органи та органи місцевого самоврядування;

• органи управління громадських організацій;

• асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об'єднання підприємств при виконанні ними функцій
управління в межах делегованих їм повноважень.
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel