Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Макроекономіка » (ID:9186)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   20 кб.

МакроекономікаПлан

Вступ


Макроекономіка є складовою частиною економічної теорії. При цьому в центрі уваги макроекономіки - причини та
наслідки спільної діяльності всіх агентів національної економіки, які знаходять своє відображення через такі
узагальнюючі категорії як валовий внутрішній продукт, сукупні витрати, зайнятість та безробіття, інфляція,
державний бюджет, платіжний баланс, валютний курс тощо.

Перелічені макроекономічні показники характеризують економічний стан країни. Тому вони перебувають під
постійним контролем з боку органів державної влади. За ними зацікавлено стежать і широкі верстви населення. Це
обумовлено тим, що доходи кожного члена суспільства, його добробут залежать не лише від результатів
індивідуальної трудової діяльності, а й від того, як спрацьовує економіка в цілому.

Від макроекономіки очікують не лише пояснення суті причинно-наслідкових зв'язків в економіці, а й розкриття
можливостей суспільства в особі держави впливати на хід економічного розвитку країни. Тому макроекономіку
можна назвати теоретичною базою економічної політики держави. Від рівня і динаміки макроекономічного розвитку
значною мірою залежить суспільно-політична та соціальна ситуація в країні та її місце у світовому
співтоваристві.

Макроекономіка має справу зі складною системою взаємопов'язаних між собою економічних процесів. Будь-яке
макроекономічне явище знаходиться в певній взаємозалежності від інших.1. Суть поняття “макроекономіка”


Макроекономіка (від грец. makros — великий і економіка) — галузь економічної науки, що вивчає взаємозв'язки.
аналізує, узагальнює і прогнозує великомасштабні структури, сегменти (сектори), програми, явища і процеси, які
належать до економіки країни в цілому: вивчає взаємозв'язки між важливими структурними пропорціями,
узагальнюючими показниками економіки, які дають можливість уявити загальну картину, основні тенденції, напрями
економічного розвитку країни. Такими є пропорції (показники) національного доходу, розподілу робочої сили,
структури капітальних вкладень, нагромадження у сфері споживання тощо. У макроекономіці, порівняно з
мікроекономікою, змінюється роль економічних агентів. У мікроекономіці основними фігурами (її складовими,
суб'єктами) є окремий споживач, господарство, фірма. У макроекономіці — держава, наявність якої хоча і
визначається мікроекономікою, але не як першорядним чинником. На макрорівні, окрім того, вивчається поведінка
нових економічних агентів — напр.. вплив на народне господарство інших національних економік — суб'єктів
міжнародного економічного співробітництва. Об'єкт дослідження макроекономіки — це система агрегованих
показників, що являють собою сукупність багатьох економічних одиниць. об'єднаних в єдину цілісність, одиницю.
Таке агрегування поширюється на всі показники, що характеризують стан і розвиток національної економіки, —
загальний обсяг виробництва національного доходу, загальний обсяг зайнятості, загальний обсяг інвестицій,
загальний обсяг попиту і пропозиції. Як наука, макроекономіка виникла дещо пізніше, ніж мікроекономіка,— в
30-х роках XX ст. під впливом знаного вченого-економіста Дж. Кейнса. Вважають, що традиційно макроекономіка
відповідає на такі питання:

якими критеріями визначається величина виробленого національного доходу і рівень зайнятості;

від чого залежить діловий цикл, кон'юнктурні зміни в економіці; яка природа інфляції;

природа виникнення і шляхи розв'язання зовнішньоекономічної взаємодії національних економік;

як здійснюється економічне зростання.

Кейнсіанська школа виробила систему понять, критеріїв, методологічні інструментарії економічного аналізу, які
стали основоположними для економістів багатьох шкіл і напрямів, т.зв. кейнсіанців.

В основі макроекономіки, як і в будь-якої економічної науки, лежить фундаментальна суперечність людського
суспільства: суперечність між матеріальними потребами людей і тими економічними ресурсами, якими володіють
люди для їх задоволення. Суть цієї суперечності полягає у тому, що матеріальні потреби людей безмежні, а
економічні ресурси, необхідні для їх задоволення, - обмежені. Особливістю макроекономіки є те, що ця
суперечність розглядається з позиції не окремих суб'єктів економічної діяльності (фізичних або юридичних
осіб), а всієї сукупності економічних суб'єктів, рекомендації щодо його вдосконалення з метою ефективнішого
використання наявних ресурсів і досягнення на цій основі вищого рівня задоволення суспільних потреб. Таким
чином, макроекономіка виконує не тільки пізнавальну, а й прикладну функцію.

Макроекономіку, що виконує пізнавальну функцію, тобто вивчає стійкі зв'язки й залежності, властиві
національній економіці, називають позитивною, або макроекономічним аналізом. Водночас вона має справу із
суб'єктивними думками рекомендаційного характеру в формі теорій, концепцій, моделей, спрямованих на вирішення
певних проблем розвитку національної економіки, на формування способів досягнення цілей і пріоритетів
економічної політики. Макроекономіку, що виконує цю функцію, називають нормативною, або макроекономічним
регулюванням.

Макроекономічний аналіз вивчає фактичний стан економіки; макроекономічне регулювання є інструментом
економічної політики і визначає, що має бути в економіці і як цього досягти.

Наприклад, макроекономічний аналіз констатує, що рівень безробіття в країні становить 10 відсотків.
Макроекономічне регулювання при цьому визначає, що безробіття треба скоротити до природного рівня через
збільшення державних витрат.

Ефективне функціонування національної економіки досягається як на базі саморегулюючих властивостей ринкового
механізму, так і через державний механізм регулювання економіки.

Особливим елементом механізму функціонування економіки є її державне регулювання. В його основі лежить
економічна політика держави. Проблеми, пов'язані з визначенням цілей та пріоритетів економічної політики,
істотно впливають на методи державного регулювання економіки. До загальновизначених цілей економічної політики
можна віднести такі:

1. Економічне зростання, що дає змогу забезпечити виробництво більшої кількості товарів та послуг, поліпшення
їхньої якості, а в кінцевому результаті - вищий рівень життя населення.

2. Підвищення економічної ефективності виробництва на базі науково-технічного прогресу, що сприяє мінімізації
витрат обмежених виробничих ресурсів для виробництва певного обсягу товарів та послуг.

3. Економічна свобода, що забезпечує створення для підприємців, працівників і споживачів умов вільного та
найраціональнішого вибору.

4. Повна зайнятість населення, яка дає змогу кожному індивіду реалізувати свої професійні здібності й одержати
доходи залежно від кількості та якості затраченої праці.

5. Справедливий розподіл доходів, аби запобігти як невиправданої диференціації рівня життя різних груп
населення, так і зрівняльності в оплаті праці.

6. Соціальний захист, що гарантує належне існування безробітним, непрацездатним, престарілим та дітям.

7. Оптимальний платіжний баланс, що полегшує досягнення рівноваги у міжнародній торгівлі, зовнішньоекономічних
зв'язках, підтримання стабільного курсу національної валюти.

8. Рівновага у взаємодії з природним середовищем для підтримки належного рівня життя сучасного і наступних
поколінь людей.

Досягнення перелічених, а також інших цільових настанов є для суспільства складною проблемою. З одного боку,
вони відомі, загально визнані і завжди мають місце у раціональній економічній політиці держави. З іншого боку,
є багато варіантів, методів, способів досягнення зазначених цільових настанов. Деякі з них не можуть бути
визначені в кількісній формі, що припускає різне трактування їх, а відповідно й різні варіанти економічної
політики держави. Крім того, ряд цільових настанов, хоч і дає кількісну оцінку, складає взаємосуперечливі
комбінації.
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel