Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Місце токсикантів у екологічних системах» (ID:8769)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   21 кб.

Зміст


ВступБагатовiкова еволюцiя людських знань супроводжувалась поступовим накопиченням свiдчень про шкiдливий для
людини, тварин та рослин вплив рiзноманiтних факторiв довкiлля. Формування екологiчної токсикологiї у
самостiйну наукову дисциплiну повноосяжно розпочалось лише в останнi роки.Екологiчна токсикологiя – це наука, яка безпосередньо пов’язана з екологiєю та токсикологiєю i вiдноситься до
природознавчих галузей медико-біологічних знань, що грунтуються на використаннi досягнень сучасних
технологiчних дисциплiн для профiлактики та протидiї шкiдливому впливу.В сучасному свiтi екологiчна токсикологiя (екотоксикологiя) виникла і розвивається завдяки зацiкавленостi та
зусиллям представників бiологiчних, медичних, хiмiчних та технологiчних наук. Сам термiн екологiя, як окреме
біологічне поняття, виник всерединi ХIХ сторiччя та перекладається у сполученнi грецького слова е’соs (житло)
та латинського logos (наука). Вивченням впливу отрут (toxikon) на органiзм людини, тварин, птахiв, комах,
рослин тощо займається токсикологiя. Нагадаємо, що екологія – біологічна наука, що вивчає взаємовідносини
організмів із середовищем, організацію і функціонування надорганізменних систем: популяцій, біогеоценозів і
біосфери.Як предмет науково-виробничої дiяльностi людей екологiчна токсикологія вивчає властивостi i вплив отруйних
чинникiв (токсикантiв) на свiт живої природи i визначає характер патологiчних змiн шляхом патогенних змiн в
тканинах, органах, органiзмi, довкiллi (повiтря, вода, грунт, харчовi продукти).Головною метою екологiчної токсикологiї є з’ясування кiлькiсно якісних закономiрностей дiї механiзмiв
безпосереднього та опосередкованого впливу отрут-токсикантiв на iснування рiзноманiтного живого свiту довкiлля
та запобiганню ушкоджуючому розвитку процесiв бiоценозу.Крiм наведених, iснує ще декiлька визначень екотоксикології. Так, чл.-кор. Російської АМН Г. Красовський
визначає її як «галузь науки, що вивчає пряму та опосередковану дiю речовин на екосистему, включаючи людину,
параметри токсичностi та небезпеки, заходи профiлактики і лiкування, а також форми корисного використання
токсичної дiї ксенобiотикiв» [1]. I. Баришнiков визначає екологiчну токсикологiю як «науковий напрям дiї
екогенних хiмiчних речовин на живi органiзми, на популяцiї органiзмiв та бiоценози, що входять до екосистеми»
[6]. Вважаємо, що при незмiнностi змiстовного навантаження, мети та завдань, термiнологiчне становлення
визначення екологiчної токсикології у найближчi роки триватиме.Об’єктами згубного впливу на бiологiчнi субстрати у екологiчнiй токсикологiї є токсикант. Він реалізує свою
дію через вплив на токсономічні групи у довкіллі. Будь-який вплив на організм, до якого може виникнути у
останнього пристосування, визначається як екологічний фактор.До основних екологічних факторів ушкоджуючої дії належать: біотичні (при взаємодії між живими організмами),
абіотичні (весь комплекс впливу неживої природи: світло, вологість, температура тощо), антропічні (діяльність
людини, що змінює довкілля). Біотичні та антропічні фактори є основними при формуванні кількісного та якісного
складу токсикантів як обмежувальних факторів. Обмежувальний (лімітуючий) екологічний фактор впливає на
поширення виду шляхом переважної згубної дії у порівнянні з будь-якими іншими сприятливими факторами.
Здатність організмів існувати у водоймах, що містять речовини мінерального чи органічного походження у
шкідливих для інших видів концентраціях, визначають як токсобність.

1. Місце токсикантів у екологічних системах


Токсикант – це окремий чи комплексний чинник з притаманними лише йому фiзичними, хiмiчними, фiзико-хiмiчними
та медико-біологічними властивостями, що викликають патологiчнi змiни аж до розвитку незворотних уражень
органiв, систем, органiзмiв екологiчних систем.Екотоксиканти дiють у широкому спектрi саморегулюючих систем, що складають спiввiдношення живої та неживої
природи. Як понятiйнi термiни токсикант, екотоксикант виникли у середовищi вiйськових токсикологiв у кiнцi
70-х рокiв ХХ століття, коли стало зрозумiлим, що вплив засобiв масового знищення людей (хiмiчна, бiологiчна,
радiологiчна зброя) неминуче супроводжується, навiть на рiвнi порогових доз, суттєвою шкодою для довкiлля [1].
Так, поява дефолiантiв та їх використання пiд час В’єтнамської вiйни (72 млн літрів, з яких 170 кг діоксину)
масштабно переконала, що екотоксиканти уражають не тiльки рослинний свiт, а й приносять шкоду людям, змiнюють
ландшафт, впливають на соцiально-полiтичнi процеси у суспiльствi.Екотоксикант може проявляти свій вплив як на окремих представників конкретної популяції, так і на загальну
екологічну характеристику популяції. Дія екотоксиканту може реалізуватись шляхом впливу на взаємовідносини між
популяціями різних видів та у одному виді. Розрізняють такі форми відносин, на які впливають екотоксиканти:
антибіоз – обмеження життєздатності видів у ланцюгах живлення, конкуренція – суперництво між окремими видами
(популяціями) за ланки у ланцюгу живлення, хижацтво – існування за рахунок інших видів шляхом нанесення
збитків супротивникам, паразитизм – існування за рахунок інших видів (популяцій), симбіоз (мутуалізм) –
співжиття різних таксонів, при якому мутуалізм має елементи взаємної корисності, взаємодопомога, сукцесія –
загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel