Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Питання з соціології» (ID:33160)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   19 кб.

Заказ 2487. Соціологія


Три вопроса из 30 на выбор Зміст

1. СТРУКТУРА СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯСтруктура соціологічного знання, яке знаходиться в полі зору науки соціології, є достатньо складним. З одного
боку, це обумовлено складністю як об’єкта, так і предмета даної науки. При найширшому визначенні виокремлюють
дві предметні зони: мікро- і макрорівень. Предметом мікросоціології є індивіди, мотиви та акти поведінки, той
зміст, що його люди вкладають у взаємодію, тобто все те, що, у свою чергу, створює і змінює суспільство.
Макросоціологія зосереджує увагу на типових прикладах поведінки, що є ключем до розуміння суспільства в
цілому. Це структури, які включають сім’ю, релігію, політичний, економічний устрій суспільства тощо.

З іншого боку, складність структури соціології зумовлена особливостями виникнення та розвитку соціології як
науки. Адже виникла вона в результаті конкретизації соціальної філософії, спеціалізації та кооперації
суспільних наук і розвитку емпіричних соціальних досліджень. При цьому два основних напрями – теоретичний і
емпіричний – тривалий час продовжували розвиватись незалежно один від одного і до кінця ХІХ століття
теоретичні та емпіричні соціальні дослідження практично не були взаємопов’язані.

У процесі розвитку соціології теоретичний напрям, що базувався на соціальній філософії і психології,
утворився як загальносоціологічний рівень соціологічного знання, або рівень загальносоціологічних теорій.


Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії, К., МАУП, 1999. – С.29. На цьому
рівні досліджуються проблеми соціально-філософського осмислення найзагальніших питань розвитку і
функціонування суспільства в цілому та місця в ньому людини, а також гносеологічні проблеми соціології,
питання побудови соціальних структур та моделей соціальних спільнот і процесів, здійснюється розробка методів
вивчення соціальних процесів і явищ тощо.

Теоретичну соціологію становлять різноманітні концепції, що розглядають усю сферу соціального життя
суспільства як соціальну систему, соціальні спільноти, соціальні відносини, процеси, інститути, що дають їм
свої інтерпретації. Соціологічна теорія охоплює на високому рівні абстрагування причинні зв’язки в розвиткові
соціальних явищ, описує соціальні взаємозв’язки в загальному вигляді. Її специфічними компонентами є такі:

система загальних і специфічних законів, що виражають і закріплюють типові, відносно постійні зв’язки в
суспільстві, його соціальних інститутах і внутрішніх системах у структурі соціальних відносин;

система постулатів, аксіом та інших тверджень стосовно соціального життя суспільства, поведінки людей,
способів їх взаємодії;

логіка висновків та доказів, що використовується для обґрунтування соціальних прогнозів, тенденцій і
закономірностей розвитку соціального життя суспільства, його соціальних інститутів і структурних ланок;

загальносоціальний і власне соціологічний понятійно-категоріальний апарат;

система обґрунтувань і диференційованого підходу до аналізу об’єкта і предмета досліджень (як у
фундаментальних, так і в прикладних дослідженнях);

система пізнавальних методів, технологій і процедур, що забезпечують повноту описання, пояснень і передбачень
соціальних явищ, процесів та відносин на тому чи іншому рівні соціальної організації суспільства;

емпірична база з великою кількістю зафіксованих соціальних фактів, що потребують генералізації та
теоретичної інтерпретації.

2) Загальносоціологічна теорія, концентруючи в собі систему перевірених вихідних наукових тверджень, є базою
для розвитку соціологічних теорій середнього рівня, які значною мірою збагачують соціологічну науку в цілому і
сприяють удосконаленню регулювання соціальних процесів та суспільних відносин на рівні функціонування
соціальних інститутів, окремих сфер чи сторін соціального життя суспільства та його ланок. Соціологічні теорії
середнього рівня – це галузі соціологічного знання, які мають своїм предметом дослідження відносно
самостійних, специфічних підсистем суспільного цілого і соціальних процесів.

Як показує практика розвитку соціологічної науки, найдоцільнішою є класифікація соціологічних теорій
середнього рівня за такими групами:

спеціальні соціологічні теорії соціальних спільнот – соціологія особистості, колективу, організації, міста,
села, сім’ї, регіональна, етносоціологія, соціологія молоді й інших вікових груп, демографічна
(народонаселення);

галузеві соціологічні теорії, що вивчають сфери (галузі) суспільного життя і соціальну реалізацію форм
суспільної свідомості: соціологія праці, культури, мистецтва, управління, побуту, дозвілля, науки, політики,
права, релігії, освіти, виховання, медицини, охорони здоров’я, громадської думки;

Кожна соціологічна теорія середнього рівня розглядає ту чи іншу сферу (політика, праця, культура, мораль),
окрему соціальну спільноту (сім’ю, колектив, соціальний регіон) або соціальний процес (освіта, виховання) як
відносно самостійну систем з її спільними зв’язками, характеристиками, специфічними умовами походження,
функціонування й розвитку. Завдання будь-якої теорії соціологічної теорії середнього рівня – вивчення і
пояснення соціальної системи, спільних і особливих характеристик соціально-потенційних механізмів
функціонування й розвитку тощо.

Кожна соціологічна теорія середнього рівня має не лише свій предмет дослідження, а й покликана виробляти
особливий підхід до вивчення соціальних процесів, специфічних явищ суспільного життя і навіть одних і тих же
соціальних процесів та явищ, свою систему понять і категорій.

3) Конкретно-соціологічні (емпіричні) дослідження являють собою встановлення і узагальнення соціальних фактів
за допомогою прямої або опосередкованої реєстрації здійснених подій, характерних для соціальних явищ, об’єктів
і процесів, що вивчаються. Предметом аналізу тут виступають події, вчинки, характеристики поведінки людей,
соціальних груп, тобто відображення соціальної реальності у свідомості людей.

Емпіричні дослідження – це спеціальні наукові процедури, які використовуючи соціологічні методи збирання
інформації, дають можливість здійснювати наукову реєстрацію та узагальнення соціальних фактів, які в
результаті й становитимуть базу дальших теоретичних досліджень, обґрунтованих рекомендацій і прогнозів,
правильність яких перевіряється практикою.

За підсумками опрацювання та аналітичного узагальнення формуються первинні висновки щодо конкретних явищ
соціального життя. Саме в таких конкретних і точних знаннях про окремі соціальні факти, явища і процеси має
потребу теоретична соціологія для надання теоретичним узагальненням та концепціям справді наукового характеру
– достовірних і точних знань. Такими фактами можуть бути поведінка індивідів або соціальних груп і спільнот;
продукти людської діяльності; ціннісні орієнтації, потреби, інтереси людей; вербальні дії (судження, думки,
оцінки). За допомогою певного набору методів емпіричних досліджень (опитувань, спостережень, вивчення
документів, експериментів) на цьому рівні ведеться збір первинної соціологічної інформації, а саме: численних
фактів, відомостей, думок членів соціальних груп, особистісних даних тощо.

Таким чином, структуру соціології можна уявляти як єдність трьох її складових: загальносоціологічної теорії,
теорій середнього рівня та емпіричних досліджень. Кожна складова виконує певну функцію, без якої є неможливим
розвиток інших її частин. З'єднуючим елементом між загальною теорією і практичними соціологічними
дослідженнями виступають теорії середнього рівня, які охоплюють практично усі аспекти, що стосуються
суспільства, починаючи з найширших уявлень щодо суспільного організму до аналізу міжособистих взаємовідносин
між його індивідами та всього того, що може вплинути на такі взаємовідносини.


2. КОНТ ЯК ФУНДАТОР НОВОЇ НАУКИ ПРО СУСПІЛЬСТВОФранцузький філософ Огюст Конт народився 19 січня 1798 р. у місті Монпельє в родині чиновника середньої руки,
збирача податків. Батьки Конта були правовірними монархістами і католиками, але сам він рано відходить від
традиційних цінностей своєї родини і стає прихильником ідеалів Великої Французької революції.
загрузка...
© 2007-2021 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel