Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Національне богатство, його структура та джерела зростання» (ID:10351)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   8 кб.

Контрольна робота з теми:Національне богатство, його структура та джерела зростання

1. Сутність національного богатства та його структураНаціональне багатство складається з двох частин: матеріальної та нематеріальної. До першої належать: створені
людиною матеріальні фонди, що поділяються на основні (засоби праці) та оборотні (предмети праці); основні
фонди, що функціонують у соціальній сфері; природні ресурси; до другої — духовні цінності, що знаходяться у
розпорядженні суспільства.


Для підрахунку національного багатства використовують поняття активи і пасиви.


Активи – об’єкти власності у відношенні яких економічні суб’єкти здійснюють свої права власності і одержують
від них економічну вигоду або доход. До активів відносять: будівлі машини, устатакування, земля, акції
облігації, депозити.


Пасиви – заборгованість або зобов’язання по погашенню боргів. Якщо у сукупної величини активів вилучити
пасиви, то отримаємо власний капітал тієї чи іншої економічної одиниці. На рівані всієї економіки поняттю
власний капітал відповідає поняття чисті активи, які і характеризують величину національного багатства.
Відповідно до цього можна визначити склад національного багатства:


Основні активи: матеріальні. Нематеріальні (інтелект)


Невідтворювані активи: матеріальні (землю), нематеріальні


Фінансові активи:


Наявні гроші і депозити


Цінні папери крім акцій


Позики


Акції та інший акціонерний капітал


Страхові резерви


Інші рахунки

Облік національного багатства України відбувається за методом прямого підрахунку (дані інвентаризації,
бухгалтерська та статистична звітність). Враховуються такі чинники: основні та оборотні виробничі фонди,
тобто фонди матеріального виробництва, що складаються із засобів праці (машин, устаткування, транспортних
механізмів, будівель виробничого призначення тощо) і предметів праці, які пройшли обробку (сировина, паливо,
матеріали);

невиробничі фонди суспільства, тобто основні фонди соціальної сфери, до яких належать житловий фонд та фонди
культурно-побутового призначення, що є власністю державних, колективних та громадських організацій; особисте
(споживче) майно населення (в тому числі й житловий фонд) та засоби виробництва, що перебувають у його
власності. Крім того, до цих чинників належать товарні запаси виробничого призначення на підприємствах сфери
матеріального та нематеріального виробництва; державні резерви, в тому числі й страхові; золотий та валютний
запаси; матеріальні запаси для потреб оборони; природні ресурси, наявні у виробничому процесі, —
сільськогосподарські угіддя, ліси, корисні копалини, гідроенергетичні ресурси. Зміст складових частин
національного багатства та частка їх не залишаються незмінними.

Значних зрушень зазнає структура національного багатства в умовах високих темпів науково-технічного прогресу —
посилюється потреба в оновленні основних виробничих фондів, швидко зростає в складі оборотних фондів частка
штучних матеріалів (синтетичні волокна, каучук, пластмаси, смоли тощо). В структурі невиробничих фондів все
більшу частку займає майно наукових організацій, закладів освіти та охорони здоров'я. Постійно прискорюються
темпи залучення в господарське використання природних багатств, що в той же час нерідко негативно впливає на
природне навколишнє середовище, зумовлює різке підвищення витрат суспільства на екологічні заходи.

Національне багатство є одним з найважливіших показників економічної могутності країни, джерелом
соціально-економічного прогресу.

Нематеріальне багатство включає: професійні, інтелектуальні та фізичні здібності людей; теоретичні та
практичні знання, досвід, уміння і навички; освітній, культурний і морально-етичний потенціал суспільства;
досягнення науки, техніки та управління, науково-управлінський потенціал; сукупність духовних, культурних,
художніх та літературних цінностей. Інтелектуальні здібності особтості набувають особливого значення в
зв'язку з розвитком недержавних форм власності та переходом до ринкової економіки.

Науково-технічна революція поглиблює зв'язок науки з продуктивними силами. По-перше, наукові знання, високий
рівень освіченості стають обов'язковими для сучасних робітників. По-друге, змінюється характер зв'язків
"виробництво — техніка — наука", "виробництво — робоча сила — освіта". Виробництво досягає рівня, відповідно
до якого наукова діяльність стає елементом, що опосередковує створення, вдосконалення та використання засобів
виробництва. Проявом цього процесу є включення у виробництво прикладної науки. Ефективне функціонування
виробництва вимагає підготовки робочої сили відповідної кваліфікації, яка володіє навичками управління
сучасними технічними засобами і має високий інтелектуальний рівень.

Наука, освіта, культура стають новими продуктивними силами, що включені у виробництво. Разом з тим необхідно
розмежовувати безпосередні продуктивні сили та вторинні, третинні. Хоч наука, освіта, культура в системі
взаємодії з засобами виробництва і робочою силою виступають в умовах науково-технічного прогресу як
продуктивні сили, проте на природні елементи безпосередньо впливають речові та особистисті фактори
виробництва, які все більше залежать від духовного багатства суспільства.


2. Маштаби, динаміка національного богатства та фактори його зростання

Відтворення і оновлення суспільного багатства, в тому числі й виробничих фондів, здійснюються в процесі його
взаємодії з суспільним продуктом. Взаємозв'язки останнього з багатством мають двосторонній характер.

В умовах структурних зрушень в економіці, переведення її на ринкові відносини повніше виявляється єдність двох
частин національного багатства — природного та суспільного. Це не випадково. Від обсягу, складу та якісного
рівня природного багатства країни залежить вихід суспільства з кризового стану, вибір першочергових напрямів
інтенсифікації виробництва.

Нагромаджені продуктивні сили, втілені в суспільному багатстві, і сучасні технічні можливості не є гарантією
раціонального та ефективного природокористування. Взаємодію природи та суспільства не слід зводити до
техніко-економічних процесів. У відносини з природою суспільство вступає в єдності продуктивних сил та
виробничих відносин. Отже, характер, форма та результати взаємодії суспільства з природою визначаються не
лише продуктивними силами, а й виробничими відносинами, відносинами управління господарським процесом.

Стратегічними цілями держави у сфері охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних
ресурсів є:

підтримання найсприятливішого для здоров'я екологічно безпечного середовища для забезпечення фізичного,
психологічного та соціального благополуччя населення;

забезпечення раціонального природокористування в інтересах ефективного і стійкого соціально-економічного
розвитку;

збалансованість процесів відтворення і використання відтворюваних ресурсів з широким залученням у
загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel