Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « ВИДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО КОРИСТУВАЧІ» (ID:8654)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   14 кб.

факторів на кінцевий результат;

3) трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду,
тобто основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів
(за допомогою тренду здійснюється екстраполяція найважливіших фінансових показників на перспективний період,
тобто перспективний прогнозний аналіз фінансового стану);

4) аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відношень між окремими позиціями звіту або
позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників;

5) порівняльний аналіз - внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками
самого підприємства та його дочірніх підприємств (філій), а також міжгосподарський аналіз показників даної
фірми порівняно з показниками конкурентів або із середньогалузевими та середніми показниками.

6) факторний аналіз - визначення впливу окремих факторів (причин) на результативний показник детермінованих
(розділених у часі) або стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження. При цьому факторний
аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли результативний показник розділяють на окремі складові, так і
зворотним (синтез), коли його окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними
оборотними коштами;

- об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

- оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його
конкурентоспроможності;

- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового
оздоровлення підприємств.

Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та
внесками, а також для необхідного диференціювання відсоткових ставок.

У результаті фінансового аналізу менеджер одержує певну кількість основних, найбільш інформативних параметрів,
які дають об'єктивну та точну картину фінансового стану підприємства.

При цьому в ході аналізу менеджер може ставити перед собою різні цілі: аналіз поточного фінансового стану або
оцінку фінансової перспективи підприємства.

Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення
різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями
збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об'єктивного аналізу
фінансового стану підприємств.

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової
стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому
залежать від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його
кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи
фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується
системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської
діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані
підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх
собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.

Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до
зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність.

Існує і зворотний зв'язок, оскільки брак коштів може призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними
ресурсами, а отже у виробничому процесі. Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення
систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і
кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості
з метою ефективного функціонування підприємства.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства,
якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану. Отже, фінансовий стан - це одна
з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення
комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом,
банком та іншими установами.2. Аналіз стану розрахунків на підприємствіДля оцінки фінансово-економічного стану підприємства (організації) необхідна відповідна інформаційна база.
Такою можуть бути звіт про фінансові результати діяльності і баланс — підсумковий синтетичний документ про
склад засобів діяльності підприємства (організації) та джерела їхнього формування в грошовій формі на певну
дату (кінець кварталу, року). З 1 січня 2000 року в Україні введено в дію нову форму балансу підприємства, що
відповідає міжнародним стандартам здіснення бухгалтерського обліку суб'єктами господарювання.

В активі балансу підприємства за новою формою виділені такі три розділи: Необоротні активи - нематеріальні
активи; незавершене будівництво; основні засоби; довгострокові фінансові інвестиції. Оборотні активи -
виробничі запаси; незвершене виробництво; готова продукція; дебіторська заборгованість; поточні фінансові
інвестиції; грошові кошти та їхні еквіваленти). Витрати майбутніх періодів. Пасив балансу підприємства за
новою формою складається з п'яти виокремлених розділів - власний капітал; статутний капітал; пайовий капітал;
резервний капітал; нерозподілений прибуток. Забезпечення наступних витрат і платежів - забезпечення виплат
персоналу інші забезпечення цільове фінансування. Довгострокові зобов'язання - довгострокові кредити банків
відстрочені податкові зобов'язання інші довгострокові зобов'язання. Поточні зобов'язання - короткострокові
кредити банків поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями векселі видані кредиторська
заборгованість інші поточні зобов'язання. Доходи майбутніх періодів.

Співвідношення між окремими групами активів і пасивів балансу мають важливе економічне значення та
використовуються для оцінки й діагностики фінансового стану підприємства.

Системна обробка інформації по обліку основних засобів (фондів), що відображаються на синтетичних рахунках №
01 “Основні засоби”, № 02 “Знос основних засобів”, № 03 "Капітальний ремонт", характеризується тим, що ця
інформація є обліково-постійною. Крім того, у зв'язку з єдиним технологічним процесом обробки інформації, сюди
можна також віднести і пооб’єктні розрахунки сум амортизації, що обліковується на синтетичному рахунку № 86
“Амортизаційний фонд”; розрахунок сум платежів до бюджету (за основні засоби), що обліковується на
синтетичному рахунку № 73 “Розрахунок з бюджетом” облік статутного фонду, що обліковується на синтетичному
рахунку № 85 “Статутний фонд”.

Основними задачами, що вирішуються по цій дільниці, є своєчасне, повне і достовірне відображання в обліку
показників, що характеризують - надходження основних засобів за джерелами надходження; приймання нових
основних засобів в аналітичному розрізі; здавання основних засобів до експлуатації на виробництво; внутрішнє
переміщення основних засобів; вибуття основних засобів; наявність основних засобів; обчислення сум зносу
основних засобів, а також сум амортизаційних відрахувань; обчислення сум плати в бюджет за основні засоби;
дані про капітальний ремонт об'єктів обліку основних засобів; дані про використання устаткування транспортних
засобів; дані для заповнення установленої звітності про основні засоби і нарахування амортизаційних
відрахувань; дат для економічного аналізу наявності, руху та використання основних засобів; дані, що необхідні
для інформування (у ритмі виробництва) відповідних керівників і фахівців різних рівнів про стан, рух і
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel