Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Бухгалтерський облік» (ID:10255)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       26 стр.
Размер в архиве:   76 кб.

кінець звітного періоду – переносяться в баланс із Головної книги, у якій згруповані дані поточного періоду.
Статті балансу повинні бути узгоджені та дорівнювати залишкам на аналітичних та синтетичних рахунках у
Головній книзі на кінець звітного періоду. Зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей
визначаються П(С)БО 2 “Баланс”.

Статті балансу згруповані в розділи – три в Активі та п’ять у Пасиві. Особливістю Балансу є рівність
підсумкових сум Активу та Пасиву, тобто підсумок активів Балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та
власного капіталу.

Зміст і форма Звіту про фінансові результати визначені П(С)БО 3 ”Звіт про фінансові результати”.

Звіт про фінансові результати - це звіт про доходи, витрати та фінансові результати підприємства.

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

Розділ 1 надає інформацію про доходи та витрати з точки зору власника підприємства, розглядає прибуток як
джерело виплат власникам, збільшення статутного капіталу, усі витрати, пов’язані з отриманням доходу звітного
періоду, включаючи і податок на прибуток, вважає витратами звітного періоду.

Розділ 2 надає змогу провести необхідний аналіз структури витрат на управління за економічними елементами та
використовується для складання Звіту про рух грошових коштів (під час коригування суми нерозподіленого
прибутку на негрошові статті, зокрема на суму амортизації).

Розділ 3 стосується лише акціонерних товариств, прості або потенційні прості акції яких відкрито продаються та
купуються на фондових біржах.

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу
підприємства протягом звітного періоду. Зміст і форма Звіту про власний капітал визначені П(С)БО 5 “Звіт про
власний капітал”. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного
Звіту про власний капітал звіт за попередній рік. Звіт про власний капітал доповнює інформацію про фінансовий
стан підприємства та зміни між датами балансу, яка надійшла в інших звітах. Ця інформація є корисна для
власників підприємств та інших користувачів фінансових звітів.

Процес складання Звіту про власний капітал можна поділити на кілька етапів відповідно до видів власного
капіталу. Структура Звіту про власний капітал передбачає відображення кожного виду капіталу в окремій
колонці.

Першим етапом є підготовка та збір інформації для складання звіту, що отримується з Балансу, Звіту про
фінансові результати, установчих документів та свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Техніка складання звіту полягає в поступовому заповненні колонок, які відображають види власного капіталу. Ці
колонки кореспондують з першим розділом Пасиву Балансу. Особливості заповнення звіту полягають у тому, що
зміна одного виду капіталу одночасно призводить до зміни іншого. Тобто показники звіту відображаються зі
знаками додавання та вилучання. Алгебраїчна сума, що відображає початковий залишок (сальдо) з урахуванням змін
по кожному виду власного капіталу (тобто по кожній колонці), повинна дорівнювати залишку на кінець періоду
(сальдо), що відображено в балансі.

Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах
підприємства. Зміст і форма Звіту про рух грошових коштів визначені П(С)БО 4 “ Звіт про рух грошових коштів”.
Звіт містить інформацію про грошові потоки (надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів)
підприємства за звітний період.

Рух коштів відображається у Звіті за трьома видами діяльності – операційною, інвестиційною, фінансовою.

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства , та інші види, що не є інвестиційною та
фінансовою(платежі постачальникам, виплати працівникам).

Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів,
а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів (платежі,
пов’язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів, надходження коштів від продажу необоротних
активів, надання позик іншим підприємствам, надходження дивідендів, відсотків).

Фінансова діяльність – це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та складу власного і
позикового капіталу( випуск власного капіталу (акцій), отримання позик та їх погашення, викуп акцій власної
емісії, виплата дивідендів).

До Звіту не включають негрошові операції.

Процес складання звіту включає п’ять етапів:

- збір і підготовка необхідної інформації;

- визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності;

- визначення руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності;

- визначення руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності;

- визначення чистого руху грошових коштів і узгодження їх залишків.

Примітки до фінансових звітів – це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і
обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачене відповідними
положеннями (стандартами ).

Відповідно до П(С)БО 1 Примітки до фінансових звітів за складом поділяються на 3 компоненти:

Облікова політика;

Інформація, яка не наведена у фінансових звітах, але є обов’язковою за відповідними положеннями
(стандартами);

Інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та
доречності.

Аналіз фінансового стану підприємства

3.1. Загальні положення

Київська дистанція електропостачання згідно з Статутом Державного територіально-галузевого об`єднання
“Південно-Західна залізниця” являється відокремленим структурним підрозділом Південно-Західної залізниці, яке
відноситься до загальнодержавної власності і входить до складу галузевої служби електропостачання.

Дистанція електропостачання є відособленим структурним підрозділом Південно-Західної залізниці.

Дистанція електропостачання створена з метою забезпечення безперервного електропостачання всіх споживачів
залізничного транспорту і в першу чергу споживачів, що забезпечують процес перевезень, а також промислових
підприємств та організацій. Основними напрямками діяльності дистанції електропостачання є забезпечення
надійного електропостачання контактної мережі, засобів СЦБ, зв’язку, обчислювальної техніки та інших
споживачів залізничного транспорту.

До складу дистанції електропостачання входять виробничі підрозділи - райони контактної мережі, тягові
підстанції, райони електропостачання, електромонтажні та ремонтно-ревізійні дільниці, механічні майстерні,
електростанції.

Дистанція електропостачання виділена на окремий баланс, який входить до зведеного балансу залізниці, має
поточний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Дистанція не є юридичною особою.

Дистанція електропостачання в своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами Міністерства
транспорту України, наказами та розпорядженнями Укрзалізниці, залізниці та Положенням про дистанцію
електропостачання.

Контроль та ревізію виробничої та господарської діяльності виконує залізниця.

Дистанція електропостачання здійснює свою діяльність у сфері електропостачання залізничного транспорту
загального користування, може здійснювати підприємницьку діяльність з передачі та постачання електричної
енергії власними місцевими електричними мережами за регульованим тарифом, інші види діяльності, в тому числі
такі, що у відповідності до діючого законодавства України вимагають спеціальних дозволів.

Основними завданнями та функціями дистанції електропостачання є:

- утримання пристроїв в технічно справному стані та забезпечення надійного електропостачання;

- виконання встановлених норм технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту пристроїв тягового
електропостачання, високовольтних повздовжніх ліній електропостачання, низьковольтних електромереж;

- здійснення поточного ремонту і технічного обслуговування високовольтних ліній автоблокування та
диспетчерської централізації, пристроїв зовнішнього освітлення станцій, переїздів, вантажних дворів,
контейнерних площадок, виробничих будівель залізниць;

- здійснення контролю за виконанням питомих витрат електроенергії підприємствами залізничного транспорту;

- організація контролю за ощадливим витрачанням електроенергії, поліпшення коефіцієнта потужності;
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel